Säännöt

Cassiopeia ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Cassiopeia ry ja kotipaikka Oulu.

Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista muotoa Oulun yliopiston sekakuoro Cassiopeia.

Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Cassiopeia Choir.

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys toimii Oulun yliopiston ylioppilaskunnan harrastejärjestönä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Oulun yliopistossa tai muissa korkeakouluissa tai ylioppilaspohjaisissa opistoissa opiskelevien tai opiskelleiden lauluharrastuksen edistäminen, jäsenten yhteenkuuluvuuden ja toveruuden lisääminen lauluharrastuksen parissa sekä Oulun yliopiston musiikkielämän rikastuttaminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • ylläpitää Oulun yliopiston sekakuoro Cassiopeia -nimistä kuoroa
 • järjestää säännöllisesti harjoituksia, kuoroleirejä ja muuta vastaavaa koulutusta jäsenilleen
 • hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa sekä tilaa säveltäjiltä ja sovittajilta uutta ohjelmistoa
 • osallistuu suomalaiseen ja ulkomaiseen musiikkielämään
 • järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • esiintyy muiden järjestämissä konserteissa, musiikkitilaisuuksissa sekä muissa tilaisuuksissa ja juhlissa
 • osallistuu koti- ja ulkomaisiin kuorotapahtumiin sekä järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja
 • julkaisee ja kustantaa kuoromusiikkia
 • on yhteistyössä muiden musiikkiyhdistysten sekä musiikin ammattilaisten ja musiikin kentällä toimivien tahojen kanssa
 • harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • kantaa jäsenmaksuja
 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • myydä julkaisemiaan äänitteitä ja nuotteja
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Kuoron taiteellisen johtajan sijaiselle voidaan maksaa palkkio, vaikka hän olisikin yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat koejäsenet, varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet ja kunnialaulunjohtajat.

Yhdistykseen koejäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä koelaulun perusteella ja taiteellista johtajaa kuultuaan henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Koejäsenyys kestää enintään neljä kuukautta, jonka kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi taiteellista johtajaa kuultuaan hyväksyä henkilön, joka on ollut yhdistyksen koejäsenenä vähintään kuukauden.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunnialaulunjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on pitkään ja ansiokkaasti toiminut yhdistyksen taiteellisena johtajana.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Koejäseniltä, varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vaalikokous. Kunnialaulunjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka sen toimintaa, mainetta tai toiminnan taiteellista tasoa
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Päätöstä jäsenen erottamisesta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

Hallitus voi kuitenkin erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on ollut ilman hyväksyttävää syytä poissa yhdistyksen toiminnasta yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) kuukautta.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden vuoden ajan.

Jäsenen erottamisesta on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa säädetään.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä 1–6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus nimittää yhdistyksen edustajat niihin toimielimiin ja kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimittää edustaja.

7. Taiteellinen johtaja

Yhdistyksellä on taiteellinen johtaja eli kuoronjohtaja, jonka yhdistyksen kokous valitsee määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi toimikaudeksi.

Taiteellisen johtajan erottamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätöstä taiteellisen johtajan valinnasta tai erottamisesta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli taiteellinen johtaja eroaa tai hänet erotetaan tai hän on estynyt hoitamasta tehtävää, hallitus voi nimittää tilapäisen taiteellisen johtajan enintään kuuden kuukauden määräajaksi.

Taiteellinen johtaja toimii hallituksen alaisuudessa.

8. Toimikunnat

Hallitus voi asettaa avukseen erilaisia tehtäviä ja tilapäisiä tarkoituksia varten toimikuntia, kutsua niihin jäsenet ja määrätä puheenjohtajat sekä antaa ja vahvistaa mainituille yhdistyksen toimikunnille tarvittavat säännöt ja toimintaohjeet.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: vuosikokouksen ja vaalikokouksen. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Koejäsenellä, kannatusjäsenellä, kunnialaulunjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku äänivaltainen kokousedustaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voi päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä, ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n sekä näiden sääntöjen 5. ja 7. kohdan määräykset.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi–huhtikuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vaalikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä aikaisintaan 1. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaisen puuttuessa käytetään yhdistyksen varat kuoromusiikin edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 31. päivänä maaliskuuta 2021 ja ylimääräisessä kokouksessa 28. päivänä huhtikuuta 2021.

Säännöt on rekisteröity 3. päivänä syyskuuta 2021.